������������������������������������������������ FUJITSU