������������������������������������������������ IBM-LENOVO